Algemene levering- en betalingsvoorwaarden voor contracteren op afstand met consumenten van StoneTech B.V. (StoneTech).

Artikel 1: Definities

a.      StoneTech : de gebruiker van deze algemene voorwaarden. StoneTech is een besloten vennootschap, die gevestigd is aan de Woudenbergseweg 19 D-1, 3707 HW Zeist, gemeente Zeist. Het e-mailadres van StoneTech is sales @stonetech.nl . Het telefoon- en faxnummer van StoneTech is (t) 088 – 350 20 00. StoneTech is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. StoneTech is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32108918. Het btw-identificatienummer van StoneTech is NL 8415.17.973.B.01.

b.      Consument : de (mogelijke) contractspartij van StoneTech, die een natuurlijk persoon is, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs-, /of beroepsactiviteiten, dan wel handelsactiviteiten vallen.

c.      Overeenkomst op afstand : de overeenkomst op afstand tussen StoneTech en een consument, die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van StoneTech en consument en waarbij tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst op afstand, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand.

Artikel 2: Algemene bepalingen

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van StoneTech gericht aan consumenten met betrekking tot een overeenkomst op afstand en alle overeenkomsten op afstand tussen StoneTech en consumenten. 

2.2     Wanneer één of meer artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden blijken te zijn of vernietigd worden laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen en de onderdelen daarvan in stand. 

2.3     Consument realiseert zich dat StoneTech over merken beschikt. Consument is slechts gerechtigd gebruik van deze merken te maken, voor zaken waarop het merk is afgebeeld, voor zover deze zaken waarop deze merken zijn afgebeeld door StoneTech in Nederland in het verkeer zijn gebracht. 

Artikel 3: Overeenkomsten en offertes

3.1   Elk aanbod en alle offertes in de ruimste zin des woords van StoneTech zijn vrijblijvend, behoudens voor zover StoneTech schriftelijk anderszins heeft vastgelegd.

3.2   Elk aanbod van StoneTech aan een consument bevat de voornaamste kenmerken van de te verkopen zaken en/of te leveren diensten. StoneTech is niet gebonden aan kennelijke onjuistheden in een van haar afkomstig aanbod.

3.3   Een overeenkomst op afstand tussen StoneTech en een consument komt slechts op de navolgende wijzen tot stand: 

a.  bij de webshop van StoneTech gehanteerde wijze voor het sluiten van een overeenkomst op afstand.

b.  ondertekening door StoneTech en een consument van een door StoneTech opgestelde schriftelijke overeenkomst op afstand.

c.  schriftelijke acceptatie door een consument van een schriftelijke offerte van StoneTech. 

d.  schriftelijke vastlegging door StoneTech van de met een consument gemaakte afspraken.

3.4   Voor zover niet tot vertegenwoordiging bevoegde medewerkers van StoneTech mondelinge of schriftelijke toezeggingen aan consumenten hebben gedaan zijn deze slechts bindend voor StoneTech voor zover deze toezeggingen schriftelijk door bij de Kamer van Koophandel ingeschreven tot vertegenwoordiging bevoegde medewerkers van StoneTech zijn bevestigd.

3.5   Uitingen van StoneTech op de website met betrekking tot het ter beschikking stellen van diensten en/of zaken gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere overeenkomsten op afstand wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten.

Artikel 4: Prijs

4.1   Alle prijzen die door StoneTech worden opgegeven zijn inclusief btw, verpakkingskosten, verzekeringskosten, transportkosten, van overheidswege geheven heffingen. Voor zover kosten vooraf redelijkerwijs niet berekend kunnen worden maakt StoneTech in haar aanbod of offerte er melding van dat dergelijke kosten verschuldigd kunnen zijn.

4.2   Voor zover na het sluiten van de overeenkomst op afstand met een consument van de kostprijs bepalende factoren één of meer een verhoging ondergaat of ondergaan, ongeacht of zulks ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op afstand voorzienbaar was is StoneTech gerechtigd de geoffreerde of overeengekomen prijs te verhogen, met dien verstande dat een prijsverhoging nimmer meer dan 10% van de geoffreerde of overeengekomen prijs zal kunnen bedragen.

4.3   Wanneer StoneTech binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst op afstand de prijs verhoogt, heeft de consument het recht de overeenkomst op afstand met die consument op grond van de prijsverhoging te ontbinden.

Artikel 5: Levering en overgang van risico

5.1   StoneTech zal uiterlijk binnen 30 dagen na het tot stand komen van een overeenkomst op afstand met een consument de overeengekomen zaak of zaken leveren op het door de consument opgegeven adres in Nederland, tenzij een andere leveringstermijn met de consument is overeengekomen.

5.2   Ten aanzien van de levertijd gelden zaken als geleverd wanneer zij het door de consument opgegeven adres in Nederland hebben bereikt.

5.3  StoneTech baseert de levertijd op ten tijde van het aangaan van de overeenkomst op afstand geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst op afstand met een consument door derden te leveren zaken of diensten. De levertijd wordt, ongeacht hetgeen overigens in deze voorwaarden is bepaald verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de consument ontstaat ten gevolge van niet voldoening door de consument aan uit de onderhavige of eerder gesloten overeenkomsten op afstand voortvloeiende verbintenissen.

5.4   Wanneer de consument na een schriftelijke sommatie door StoneTech in gebreke blijft mee te werken aan het in ontvangst nemen van de zaken, is StoneTech gerechtigd hetzij te leveren op een door haar te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst op afstand dan wel het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst op afstand buitengerechtelijk te ontbinden onverminderd het recht van StoneTech op schadevergoeding.

5.5   Vanaf het tijdstip van levering in de zin van art. 5.2 draagt de consument het risico voor de door hem gekochte zaken.

Artikel 6: Reclames

6.1   Voor zover consument wenst te reclameren ter zake geleverde zaken behoort zulks plaats te vinden binnen bekwame tijd nadat hij een gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Na het verstrijken van deze tijdstippen vervalt het recht van de consument om zich op enig gebrek in de geleverde zaken te beroepen behoudens voor zover een wettelijke garantie geldt of een aanvullende garantie geldt als bedoeld in artikel  9.

6.2   Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StoneTech is het de consument niet toegestaan de zaken waarover gereclameerd wordt aan StoneTech terug te sturen. Voor zover StoneTech toestemming verleent tot retourzending van zaken, houdt zulks niet in dat StoneTech een klacht erkent. Retourzending aan StoneTech vindt plaats voor rekening en risico van de consument.

6.3   Voor zover de consument zaken in gebruik heeft genomen, of deze zijn verwerkt, gewijzigd of veranderd vervalt het recht te reclameren, tenzij reclamatie alsnog is toegestaan krachtens dwingende wetsbepaling.

Artikel 7: Betaling

7.1   Betalingen door consument dienen plaats te vinden, bij vooruitbetaling tijdens het bestelproces op de website van StoneTech, tenzij een andere betaaltermijn of betaalwijze met StoneTech is overeengekomen. De betaaltermijn zal nimmer langer zijn dan binnen veertien dagen na factuurdatum.

7.2   Voordat vooruitbetaling door de consument heeft plaatsgevonden kan de consument geen aanspraak maken op uitvoering van de overeenkomst op afstand door StoneTech.

7.3   Betalingen dienen plaats te vinden op een door StoneTech aan te wijzen bankrekening.

7.4   Wanneer de consument in gebreke is tijdig te betalen zendt StoneTech hem een betalingsherinnering, met daarin een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Wanneer de consument nalaat alsnog volledig binnen laatstgenoemde termijn te betalen, is de consument aan StoneTech zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist wettelijke rente verschuldigd. Voorts is StoneTech in dat geval gerechtigd buitengerechtelijke kosten aan de consument in rekening te brengen van 15% over de niet betaalde bedrag tot € 2.500,00 en vervolgens 10% over de volgende € 2.500,00 en vervolgens 5% over de volgende € 5.000,00 en vervolgens 1% over de volgende € 190.000 met een maximum van € 6.775,00 en een minimum van € 40,00 inclusief btw.

Artikel 8: Overmacht

8.1   StoneTech is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op afstand voor de duur van de verhindering met een maximum van zes maanden op te schorten, voor zover zij wordt verhinderd haar verbintenissen jegens de consument na te komen door een oorzaak welke buiten de schuld van StoneTech ligt, terwijl deze noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van StoneTech komt.

8.2   Voor zover nadat een tijdelijke verhindering geweken is, verdere nakoming van de overeenkomst op afstand een onredelijke wissel op StoneTech trekt, is StoneTech gerechtigd de overeenkomst op afstand geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.3   Indien StoneTech door omstandigheden als vermeld in artikel 8.1 blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst op afstand te ontbinden ten aanzien van het deel van de overeenkomst op afstand dat op dat tijdstip nog niet is uitgevoerd.

8.4   De omstandigheden genoemde in artikel 8.1 zijn onder andere bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen, stakingen, overheidsmaatregelen, vertraging bij het leveren van zaken door derden, brand, waterschade of storing in de levering van energie, storingen in communicatieapparatuur, storingen op internet, storingen in automatisering of computers, storingen met servers of de cloud, en vertraging in het verkeer.

Artikel 9: Garantie

9.1  StoneTech staat er voor in, dat geleverde zaken en/ of werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst op afstand, wettelijke voorschriften en in een aanbod vermelde specificaties.

9.2     Bij normaal gebruik staat StoneTech in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken. Dit betekent dat geleverde zaken welke gebreken vertonen, welke niet het gevolg zijn van normaal gebruik, slijtage of onoordeelkundig of onjuist gebruik, gedurende zevenentwintig weken na levering kosteloos door StoneTech worden hersteld, mits de consument binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek StoneTech daarover schriftelijk informeert.

9.3     StoneTech is niet gehouden enige garantieverplichting jegens de consument na te komen voor zover de consument gedurende de garantietermijn reparaties of veranderingen aan de geleverde zaken verricht zonder schriftelijke toestemming van StoneTech.

9.4     StoneTech verleent slechts garantie aan de consument zelf, niet aan derden.

9.5     StoneTech garandeert niet dat geleverde zaken geschikt zijn voor elk door consument daarmee beoogde gebruik, tenzij dat door consument beoogde gebruik schriftelijk door StoneTech is toegezegd en de garantietermijn vermeld in artikel 9.1 nog niet is verstreken.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1   Elke aansprakelijkheid van StoneTech is beperkt tot vergoeding van schade waarvoor StoneTech is verzekerd en voor zover de verzekeraar de schade uitkeert.

10.2   Voor zover de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is StoneTech nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd.

10.3   Zonder meer komt niet voor vergoeding in aanmerking schade veroorzaakt door een niet door StoneTech ingeschakelde transporteur.

10.4   Voor zover een consument schade lijdt door het gebruik van een door StoneTech geleverde zaak voor een ander doel dan waarvoor deze zaak bestemd is, of een ander dan het door StoneTech voor het sluiten van de overeenkomst op afstand aangeven doel, is StoneTech daarvoor nimmer aansprakelijk.

10.5   StoneTech bedingt dat alle bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid eveneens gelden ten behoeve van werknemers van StoneTech of door StoneTech ingeschakelde derden.

Artikel 11: Communicatie bij contracteren op afstand

11.1   Iedere communicatie tussen StoneTech en consument kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst op afstand en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

11.2   De door StoneTech opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door consument.

11.3   Elektronische communicatie door StoneTech wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de consument daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van consument, komt dit voor risico van consument, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 12: Informatieplichten StoneTech bij contracteren op afstand

12.1   Deze algemene voorwaarden van StoneTech voor overeenkomsten op afstand met consumenten, zullen door StoneTech voor de overeenkomst op afstand tot stand komt ter beschikking worden gesteld aan de consument. Deze terbeschikkingstelling zal plaatsvinden door de tekst van deze algemene voorwaarden op elektronische weg aan de consument ter beschikking te stellen, zodat de consument deze algemene voorwaarden op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Consument is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst op afstand, door middel van daartoe op de website, in de Browser van consument of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

12.2   Onverminderd eventueel voor StoneTech bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst op afstand en/of de algemene voorwaarden te bewaren, is StoneTech niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst op afstand en/of de algemene voorwaarden voor consument toegankelijk te houden.

12.3   StoneTech stelt middels haar website onder meer de volgende informatie beschikbaar:

a.  naam, adres- en contactgegevens, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en BTW-identificatienummer;

b.  de belangrijkste kenmerken van het product en/of de dienst;

c.  de prijs met inbegrip van alle belastingen eventuele kosten van aflevering en overige kosten zoals vermeld in artikel 4.1;

d.  de wijze van betaling, aflevering uitvoering en de termijn waarbinnen StoneTech de zaak zal leveren aan de consument;

e.  de voorwaarden, modaliteiten en de termijn voor uitoefening van recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6: 230o BW;

f.   het adres waar consument een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven in artikel 1 sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de website van StoneTech anders wordt aangegeven.

g.  eventuele overige op StoneTech krachtens dwingende wetsbepaling rustende informatie-verplichtingen.

Artikel 13: Herroepingsrecht/ Ontbindingsrecht

13.1   De consument kan een overeenkomst op afstand met StoneTech zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, na:

1̊.  de dag waarop de consument of een door de consument aangegeven derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen of

2̊. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meer zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd of

3̊. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat het verschillende zendingen of onderdelen of

4̊. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, die eerst de zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst op afstand die strekt tot regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.

13.2   Voor zover StoneTech zou nalaten de consument te informeren over het herroepingsrecht, de voorwaarden verbonden aan uitoefening van het herroepingsrecht en de termijn, waarbinnen op het herroepingsrecht een beroep dient te worden gedaan, dan wel voor zover StoneTech zou nalaten aan de consument het modelformulier voor ontbinding te verstrekken duurt de in artikel 13.1 vermelde periode om gebruik te maken van het herroepingsrecht ten hoogste twaalf maanden, behoudens voor zover artikel 13.3 van toepassing is.

13.3   Voor zover StoneTech binnen de in artikel 13.2 genoemde termijn van twaalf maanden alsnog de consument informeert over het herroepingsrecht, de voorwaarden verbonden aan de uitoefening van het herroepingsrecht en de termijn waarbinnen op het herroepingsrecht een beroep dient te worden gedaan, alsmede aan de consument alsnog het modelformulier voor ontbinding verstrekt, eindigt de bedenktijd veertien dagen nadat de consument de informatie en het modelformulier alsnog ontvangen heeft.

Artikel 14: Omstandigheden waaronder geen herroepingsrecht bestaat

De consument heeft geen recht de overeenkomst op afstand op afstand met StoneTech zonder opgaaf van redenen te ontbinden bij:

a.  een overeenkomst op afstand op afstand waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten, of

b. een overeenkomst op afstand op afstand waarbij de consument StoneTech specifiek verzocht heeft de consument te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:

- aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht of

- de levering van andere zaken, dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstelling uit te voeren of

c. een overeenkomst op afstand die gesloten is tijdens een openbare veiling of

d. een overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst op afstand, indien:

- de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

- de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra StoneTech de overeenkomst op afstand is nagekomen of

e. een overeenkomst op afstand tot het verrichten van goederenvervoer waarbij de overeenkomst op afstand in een bepaald tijdstip op een bepaalde periode van nakoming voorziet.

f.   de levering van de volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;

g. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken of

h.  de levering van computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken of

i.   de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Artikel 15: Zorgplicht consument gedurende de bedenktijd

15.1   Zolang de bedenktijd als bedoeld in artikel 13 niet is verstreken is de consument gehouden de van StoneTech gekochte zaak slechts zodanig te behandelen als noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

15.2   Voor zover de consument tijdens de bedenktijd de zaak op een wijze behandelt, die verder gaat dan in artikel 15.1 is vermeld, is de consument jegens StoneTech aansprakelijk voor de waarde-vermindering van de zaak.

15.3   In afwijking van artikel 15.2 is de consument jegens StoneTech niet aansprakelijk voor waarde-vermindering van de zaak, wanneer StoneTech jegens de consument niet voldaan heeft aan de consument alle krachtens dwingende wetsbepaling verplichte informatie over het ontbindingsrecht te verstrekken.

Artikel 16: Gang van zaken bij gebruikmaking herroepingsrecht door consument

16.1   Wanneer de consument een overeenkomst op afstand met StoneTech buitengerechtelijk ontbindt, is hij gehouden zulks binnen de bedenktijd aan StoneTech te melden, middels het modelformulier voor buitengerechtelijke ontbinding of middels een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan StoneTech.

16.2   Onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na het inroepen van het buitengerechtelijk ontbindingsrecht zendt de consument alle door hem van StoneTech ontvangen zaken terug, of overhandigd hij deze aan een gemachtigde die daartoe door StoneTech is gemachtigd de zaken in ontvangst te nemen, tenzij StoneTech schriftelijk heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst op afstand met de consument geleverde zaken zelf af te halen, of StoneTech bij het sluiten van de overeenkomst op afstand de zaak thuis bij de consument heeft afgeleverd, dan wel de zaak naar zijn aard niet met de gewone post kan worden teruggezonden.

16.3   De consument is bij uitoefening van het buitengerechtelijk ontbindingsrecht gehouden de volledige van StoneTech ontvangen zaak en al hetgeen daarbij is meegeleverd voor zover mogelijk in originele staat en met verpakking aan StoneTech terug te leveren en alle aanwijzingen van StoneTech daarbij in acht te nemen.

16.4   Bij de consument rust de bewijslast en het risico dat hij het herroepingsrecht op correcte wijze en tijdig heeft uitgeoefend.

16.5   De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de van StoneTech ontvangen zaken, behoudens indien StoneTech heeft aangegeven zelf de kosten van retourzending te zullen dragen.

16.6   De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

1̊. de consument er van te voren niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn;

2̊. de verklaring van de consument waarmee hij afstand doet van zijn recht van ontbinding ontbreekt; of

3̊. StoneTech heeft verzuimd de consument een afschrift van de gesloten overeenkomst op afstand te zenden, dan wel StoneTech heeft verzuimd de consument een bevestiging te zenden van de omstandigheid dat de consument uitdrukkelijk voorafgaand toestemming heeft verleend aan StoneTech met de nakoming van de overeenkomst op afstand te starten en van de verklaring van de consument waarbij hij afstand doet van zijn buitengerechtelijk ontbindingsrecht, voor zover hij daarvan afstand heeft gedaan.

16.7   Door de buitengerechtelijke ontbinding door de consument zoals bedoeld in artikel 14 worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten op afstand ontbonden.

Artikel 17: Acties StoneTech bij uitoefening ontbindingsrecht

17.1   Voor zover de website van StoneTech een faciliteit bevat voor de consument om van zijn ontbindingsrecht gebruik te maken, bevestigt StoneTech onverwijld na ontvangst van een verklaring tot ontbinding van de consument, op een duurzame gegevensdrager de ontvangst van deze verklaring.

17.2   StoneTech vergoedt na tijdige en correcte uitoefening door de consument van het ontbindingsrecht onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten. Met betrekking tot de zaken waarvan de overeenkomst op afstand wordt ontbonden.

17.3   Tenzij StoneTech heeft aangeboden op basis van de ontbonden overeenkomst op afstand geleverde zaken zelf af te halen, kan de consument eerst nakoming vorderen van de terugbetalingsplicht zoals bedoeld in artikel17.2 nadat StoneTech de zaken heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de zaak heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

17.4   Terugbetaling door StoneTech zoals bedoeld in artikel 17.2 vindt plaats met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door de consument is gebruikt ter voldoening van de voor ontbinding op de consument rustende verbintenissen, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument hierdoor geen kosten mag hebben.

17.5   Onverminderd hetgeen in artikel 17.2 is vermeld, is StoneTech niet gehouden de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door StoneTech aangeboden minst kostbare wijze van standaard levering heeft gekozen.

Artikel 18: Privacy bij contracteren op afstand

18.1   Consument wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van StoneTech en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

18.2   Consument is ervan op de hoogte dat StoneTech de persoonsgegevens van consument verwerkt, met inbegrip van gegevens over consumenten activiteiten op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende  onderdelen van de website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar consument vandaan komt en de producten of diensten die consument heeft besteld. StoneTech slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst op afstand, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan consument te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan consument.

18.3   Consument mag de gegevens die StoneTech over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Consument heeft het recht StoneTech te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van consument te verwijderen of af te schermen. StoneTech zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van StoneTech en het privacybelang van consument en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, consument informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat consument van producten en/of diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 19: Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1   Op alle offertes van en overeenkomsten op afstand met StoneTech en alle daaruit voortvloeiende geschillen is slechts Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag en het recht van andere staten is uitdrukkelijk uitgesloten. 

19.2   Geschillen tussen consumenten en StoneTech zullen in eerste instantie door partijen in der minne worden opgelost. Voor zover een geschil in der minne niet opgelost kan worden zal een geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden Nederland, tenzij een geschil krachtens dwingende wetsbepaling tot bevoegdheid een andere gerechtelijke instantie behoort. Voor zover een andere gerechtelijke instantie krachtens dwingende wetsbepaling bevoegd is zullen de regels ter zake de relatieve bevoegdheid gelden overeenkomstig het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.