Vóór 17:00 uur besteld, morgen in huis!

StoneTech Reviews

Bekijk nu onze bedrijfsvideo!  

Tel. +31(0)88 350 2000

Like ons ook op Facebook!

Maak vrijblijvend een afspraak voor een demonstratie van de Mirage 1500

Nieuw op de website: selecteer nu op merken!

Nieuw in het assortiment: Sansone Collection

Algemene voorwaarden StoneTech B.V.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden voor contracteren (via internet) van StoneTech B.V. (StoneTech). StoneTech is gevestigd aan de Woudenbergseweg 19 D-1, 3707 HW Zeist, gemeente Zeist. De algemene voorwaarden zijn op 6 februari 2019 gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland onder nummer 21/2019.

Download deze voorwaarden als PDF

Artikel 1: Overeenkomsten en offertes

1.1 Alle offertes in de ruimste zin des woords van StoneTech zijn vrijblijvend, behoudens voor zover StoneTech schriftelijk anderszins heeft vastgelegd.

1.2 Overeenkomsten tussen StoneTech en afnemers komen slechts op de navolgende wijze tot stand, al dan niet voorafgegaan door communicatie via internet.

a. ondertekening door StoneTech en haar afnemer van een door StoneTech opgestelde schriftelijke overeenkomst.

b. schriftelijke acceptatie door een afnemer van een schriftelijke offerte van StoneTech.

c. schriftelijke vastlegging door StoneTech van de met een afnemer gemaakte afspraken.

1.3 Voor zover van een offerte specificaties deel uitmaken gelden deze tussen partijen slechts als een aanduiding bij benadering.

1.4 Voor zover niet tot vertegenwoordiging bevoegde medewerkers van StoneTech mondelinge of schriftelijke toezeggingen aan afnemers hebben gedaan zijn deze slechts bindend voor StoneTech voor zover deze toezeggingen schriftelijk door bij de Kamer van Koophandel ingeschreven tot vertegenwoordiging bevoegde medewerkers van StoneTech zijn bevestigd.

Artikel 2: Prijs

2.1 Alle prijzen die door StoneTech worden opgegeven zijn exclusief BTW, verpakkingskosten, verzekeringskosten, transportkosten en van overheidswege geheven heffingen.

2.2 Voor zover na het sluiten van de overeenkomst van de kostprijs bepalende factoren één of meer een verhoging ondergaat of ondergaan, ongeacht of zulks ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was is StoneTech gerechtigd de geoffreerde of overeengekomen prijs te verhogen, met dien verstande dat een prijsverhoging nimmer meer dan 10% van de geoffreerde of overeengekomen prijs zal kunnen bedragen.

2.3 Wanneer StoneTech binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst de prijs verhoogt, heeft de afnemer die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf het recht de overeenkomst op grond van de prijsverhoging te ontbinden.

Artikel 3: Levering

3.1 De door StoneTech opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, behoudens voor zover StoneTech zulks schriftelijk is overeengekomen.

3.2 Ten aanzien van de levertijd gelden zaken als geleverd, wanneer zij af magazijn voor verzending gereed zijn en StoneTech haar afnemer daarvan in kennis heeft gesteld. Wanneer partijen zijn overeengekomen dat StoneTech de zaken bij de afnemer bezorgt vindt de levering eveneens plaats op het tijdstip zoals in de voorgaande zin is vermeld.

3.3 StoneTech baseert de levertijd op ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door derden te leveren zaken of diensten. De levertijd wordt ongeacht hetgeen overigens in deze voorwaarden is bepaald verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de afnemer ontstaat ten gevolge van niet voldoening door de afnemer aan uit de onderhavige of eerder gesloten overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen.

3.4 Voor zover StoneTech de levertijd overschrijdt geeft dat haar afnemer geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van de levertijd heeft de afnemer voorts geen recht de overeenkomst te ontbinden of zijn eigen verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten.

3.5 Wanneer de afnemer na een schriftelijke sommatie door StoneTech in gebreke blijft mee te werken aan het in ontvangst nemen van de zaken, is StoneTech gerechtigd hetzij te leveren op een door haar te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden onverminderd het recht van StoneTech op schadevergoeding in de ruimste zin des woords.

Artikel 4: Overgang van risico

4.1 Vanaf het tijdstip van levering in de zin van art. 3.2 draagt de afnemer van StoneTech het risico voor de door hem gekochte zaken.

4.2 StoneTech is nimmer aansprakelijk voor schade aan geleverde zaken wanneer deze zijn geleverd.

Artikel 5: Eigendomsovergang en eigendomsvoorbehoud

5.1 Tot het tijdstip waarop de afnemer de volledige overeengekomen prijs uit hoofde van enige overeenkomst heeft voldaan behoudt StoneTech de eigendom van de te leveren en geleverde zaken. StoneTech behoudt zich eveneens de eigendom voor ter zake te leveren of geleverde zaken voor vorderingen op afnemer verband houdend met tekortkoming in de nakoming van verbintenissen uit hoofde van enige overeenkomst door de afnemer in de ruimste zin des woords.

5.2 Voor zover er zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 5.1 is StoneTech gerechtigd, zonder dat in gebreke stelling noodzakelijk is de zaken die eigendom zijn gebleven van StoneTech op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Wanneer StoneTech zaken heeft opgehaald heeft zij het recht de zaak onder zich te houden tot het tijdstip waarop hetgeen verschuldigd is met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan onverminderd overige StoneTech toekomende rechten.

5.3 Voor zover door derden beslag wordt gelegd op zaken waarvan de eigendom nog niet op afnemer is overgegaan zal afnemer zowel de beslaglegger als StoneTech van dit feit direct in kennis stellen. Afnemer is met betrekking tot aan hem geleverde zaken tot het tijdstip van algehele betaling aan StoneTech niet gerechtigd de zaken te vervreemden, belenen, verpanden of een ander zekerheidsrecht daarop te verstrekken.

5.4 Tot het tijdstip waarop de zaken eigendom van de afnemer worden is de afnemer gehouden de zaken zorgvuldig afgescheiden te bewaren. Tot het tijdstip waarop de eigendom is overgegaan is afnemer gehouden de zaken te verzekeren tegen schade en op eerste verzoek van StoneTech de polis ter inzage aan StoneTech te verstrekken.

5.5 Afnemer verleent StoneTech onvoorwaardelijk het recht om al haar bedrijfsgebouwen, al dan niet in eigendom te betreden om de zaken op te halen of veilig te stellen onder andere zoals bedoeld in artikel 5.2.

Artikel 6: Reclames

6.1 Voor zover afnemer wenst te reclameren ter zake geleverde zaken behoort zulks plaats te vinden binnen zeven dagen na levering door StoneTech. Na het verstrijken van deze periode vervalt het recht van de afnemer om zich op enig gebrek in de geleverde zaken te beroepen behoudens voor zover een garantie is verstrekt als bedoeld in artikel 9.

6.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StoneTech is het de afnemer niet toegestaan de zaken waarover gereclameerd wordt aan StoneTech terug te sturen. Voor zover StoneTech toestemming verleent tot retourzending van zaken houdt zulks niet in dat StoneTech een klacht erkent. Retourzending aan StoneTech vindt plaats voor rekening en risico van de afnemer.

6.3 Voor zover de afnemer zaken in gebruik heeft genomen, of deze zijn verwerkt, gewijzigd of veranderd vervalt het recht te reclameren.

6.4 De verbintenis tot betaling door afnemer wordt niet opgeschort door te reclameren.

Artikel 7: Betaling

7.1 Betalingen door afnemer dienen plaats te vinden, zulks ter keuze van StoneTech bij (af-)levering dan wel binnen veertien dagen na factuurdatum op een door StoneTech aan te wijzen bankrekening.

7.2 Te allen tijd is StoneTech gerechtigd te verlangen dat bij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling wordt geleverd. Tot het tijdstip waarop afnemer vooruit heeft betaald is StoneTech gerechtigd de levering op te schorten.

7.3 De afnemer heeft nimmer het recht om gepretendeerde vorderingen op StoneTech te verrekenen met vordering van StoneTech op de afnemer. Ook heeft afnemer nimmer het recht nakoming van een betalingsverplichting jegens StoneTech op te schorten.

7.4 Bij gebreke van tijdige betaling is de afnemer aan StoneTech zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist 1% per maand aan rente verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand geldt.

7.5 De kosten van buitengerechtelijke invordering zijn volledig voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op 10% van de prijs inclusief BTW, met een minimum van € 500,00 exclusief BTW.

Artikel 8: Overmacht

8.1 StoneTech is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst voor de duur van de verhindering met een maximum van zes maanden op te schorten, voor zover zij wordt verhinderd haar verbintenissen jegens de afnemer na te komen door een oorzaak welke buiten de schuld van StoneTech ligt terwijl deze noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van StoneTech komt.

8.2 Voor zover nadat een tijdelijke verhindering geweken is verdere nakoming van de overeenkomst een onredelijke wissel op StoneTech trekt, is StoneTech gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat afnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

8.3 Indien StoneTech door omstandigheden als vermeld in artikel 8.1 blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden ten aanzien van het deel van de overeenkomst dat op dat tijdstip nog niet is uitgevoerd.

8.4 De omstandigheden genoemde in artikel 8.1 zijn onder andere bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen, stakingen, overheidsmaatregelen, vertraging bij het leveren van zaken door derden,

brand, waterschade of storing in de levering van energie, storingen in communicatieapparatuur, storingen op internet, storingen in automatisering of computers, storingen met servers of de cloud, en vertraging in het verkeer.

Artikel 9: Garantie

9.1 Bij normaal gebruik staat StoneTech in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken. Dit betekent dat geleverde zaken welke gebreken vertonen kosteloos door StoneTech worden hersteld voor zover de afnemer bewijst dat binnen tien dagen na levering in de zin van art. 3.2 de gebreken zijn ontstaan en het direct gevolg zijn van onjuistheid in de gebruikte materialen.

9.2 StoneTech is niet gehouden enige garantieverplichting jegens de afnemer na te komen voor zover de afnemer gedurende de garantietermijn reparaties of veranderingen aan de geleverde zaken verricht zonder schriftelijke toestemming van StoneTech.

9.3 StoneTech verleent slechts garantie aan de afnemer zelf, niet aan derden.

9.4 Wanneer afnemers garantie inroepen ten opzichte van StoneTech zal de garantieverplichting van StoneTech nimmer verder strekken dan de garantie die StoneTech zelf van haar leveranciers verkrijgt.

9.5 StoneTech garandeert niet dat geleverde zaken geschikt zijn voor elk door afnemer daarmee beoogde gebruik, tenzij dat door afnemer beoogde gebruik schriftelijk door StoneTech is toegezegd en de garantietermijn vermeld in artikel 9.1 nog niet is verstreken.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Jegens afnemers of derden is StoneTech nimmer aansprakelijk voor schade verband houdend met geleverde zaken of schade veroorzaakt door door StoneTech ingeschakelde derden, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet zijdens StoneTech of door haar ingeschakelde derden.

10.2 Naast hetgeen hiervoor in artikel 10.1 is vermeld is de aansprakelijkheid van StoneTech uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van hetgeen StoneTech krachtens de garantiebepalingen van deze algemene voorwaarden heeft gegarandeerd. Verder gaande aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook waaronder begrepen vergoeding van ge- en vervolgschade is uitgesloten.

10.3 Als aanvullend schadebeperkend beding geldt dat voor zover aansprakelijkheid bestaat, vergoeding van schade alleen aan de orde is ten aanzien van schade waarvoor StoneTech is verzekerd en voor zover de verzekeraar de schade uitkeert. Voor zover de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is StoneTech nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd.

10.4 Zonder meer komt niet voor vergoeding in aanmerking bedrijfsschade, letselschade, schade door bedrijfsstoring, derven van inkomsten,  gederfde winst, geleden verlies, gevolgschade, vervolgschade, stagnatieschade, schade veroorzaakt door de transporteur en schade veroorzaakt door StoneTech ingeschakelde derden of vervangende schadevergoeding.

10.5 Voor zover een afnemer schade lijdt door het gebruik van een door StoneTech geleverde zaak voor een ander doel dan waarvoor deze zaak bestemd is is StoneTech nimmer aansprakelijk.

10.6 De afnemer vrijwaart StoneTech voor elke aanspraak van derden waaronder maar niet beperkt tot (rechts-)personen aan wie de afnemer van StoneTech de zaken heeft doorverkocht.

10.7 StoneTech bedingt dat alle bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid en de vrijwaringsverplichtingen eveneens gelden ten behoeve van werknemers van StoneTech of door StoneTech ingeschakelde derden.

Artikel 11: Communicatie bij contracteren in via e-commerce

11.1 Iedere communicatie tussen StoneTech en afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

11.2 De door StoneTech opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door afnemer.

11.3 Elektronische communicatie door StoneTech wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de afnemer daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van afnemer, komt dit voor risico van afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 12: Informatieplichten StoneTech bij contracteren via internet

12.1 StoneTech draagt er zorg voor dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan afnemer al dan niet elektronisch beschikbaar worden gesteld, wanneer partijen door tussenkomst van internet zaken doen. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst, door middel van daartoe op de website, in de Browser van afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

12.2 Onverminderd eventueel voor StoneTech bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden te bewaren, is StoneTech niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst en/of de algemene voorwaarden voor afnemer toegankelijk te houden.

12.3 StoneTech stelt middels haar website onder meer de volgende informatie beschikbaar:

a. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

b. de belangrijkste kenmerken van het Product en/of de Dienst;

c. de prijs met inbegrip van alle belastingen;

d. de wijze van aflevering en betaling;

e. de eventuele kosten van aflevering;

f. het adres waar afnemer een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de website van StoneTech anders wordt aangegeven.

12.4 StoneTech wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat bepaalde afnemers wettelijke ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden kunnen toekomen indien StoneTech niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek wettelijk ontbindings- en/of vernietigingsrecht van afnemer op grond van schending door StoneTech van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na het totstandkomen van de overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.

Artikel 13: Aanvullende bepalingen voor totstandkoming overeenkomst via e-commerce

13.1 Uitingen van StoneTech op de website met betrekking tot het ter beschikking stellen van diensten en/of producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten.

13.2 De overeenkomst komt tot stand door op de wijzen als omschreven in art 1.2. Vastlegging in de zin van art 1.2 sub c kan, zulks ter keuze van StoneTech elektronisch (bijvoorbeeld via de website, per e-mail dan wel vergelijkbare technologieën) plaatsvinden.

Artikel 14: Privacy bij contracteren via e-commerce

14.1 Afnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van StoneTech en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

14.2 Afnemer is ervan op de hoogte dat StoneTech de persoonsgegevens van afnemer verwerkt, met inbegrip van gegevens over afnemers activiteiten op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar afnemer vandaan komt en de producten of diensten die afnemer heeft besteld. StoneTech slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan afnemer.

14.3 Afnemer mag de gegevens die StoneTech over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht StoneTech te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van afnemer te verwijderen of af te schermen. StoneTech zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van StoneTech en het privacybelang van afnemer en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, afnemer informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat afnemer van producten en/of diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 15: Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op alle offertes van en overeenkomsten met StoneTech en alle daaruit voortvloeiende geschillen is slechts Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag en het recht van andere staten is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Geschillen tussen afnemers en StoneTech zullen in eerste instantie door partijen in der minne worden opgelost. Voor zover een geschil in der minne niet opgelost kan worden zal een geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden Nederland, tenzij een geschil krachtens dwingende wetsbepaling tot bevoegdheid van de rechtbank sector kanton behoort. Voor zover de Rechtbank sector kanton krachtens dwingende wetsbepaling bevoegd is zullen de regels ter zake de relatieve bevoegdheid gelden overeenkomstig het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 16: Algemene bepalingen

16.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met StoneTech.

16.2 Wanneer een of meer artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden blijken te zijn of vernietigd worden laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen en de onderdelen daarvan in stand.

16.3 Afnemer realiseert zich dat StoneTech over merken beschikt. Afnemer is slechts gerechtigd gebruik van deze merken te maken, voor zaken waarop het merk is afgebeeld, voor zover deze zaken waarop deze merken zijn afgebeeld door StoneTech in Nederland in het verkeer zijn gebracht.

Winkelwagen
Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan uw bestelling.

Afrekenen Afrekenen